REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI (NIE DOTYCZY
KONSUMENTÓW).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi
  Konsumentami.
 2. Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność
  Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje
  wyłączona.
 3. KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY. Jeżeli w ofercie produktu
  nie jest określony inny termin to KLIENT może zwrócić zakupiony towar do 30 dni od daty otrzymania.
  Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Zwracana jest wyłącznie cena zakupu produktów. Produkt
  można zwrócić jeżeli jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty – produkt pozostaje własnością SPRZEDAWCY.
 5. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie
  cywilnym art. 556-581 .
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.
  Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą
  na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
  rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 7. Sprzedawca może udzielić pisemnie gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i
  warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA
  GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy KLIENT otrzymał od sprzedawcy dokument
  gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca
  dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy
  wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie
  Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 8. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady
  powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 9. Na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem
  przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
  obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
  przewoźnika.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 12. Uszkodzenia mechaniczne – nie będące wynikiem wad fabrycznych – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 13. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona SPRZEDAWCA odeśle na koszt KLIENTA reklamowany PRODUKT. Jeśli KLIENT nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po czym zostanie zniszczony.
 14. W przypadku odrzucenia reklamacji KLIENT może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji może zostać zutylizowany.
 15. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 16. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA
ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KUPUJĄCY będący
  KONSUMENTEM zawierając „ umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania
  przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt
  składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się
  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym
  dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – lub
  w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli
  kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie
  przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez
  kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych
  kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż
  najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu
  KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
  Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z
  gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia
  oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na
  trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych
  (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do
  KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam
  odbierze Produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (kupujący).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
 • konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
 • świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
 • przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
 • umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
 • specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
 • krótki termin przydatności do spożycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
 • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
 • higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
 • charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
 • przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
 • których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
 • dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
 • których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
 • wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
 • odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
 • komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
 • dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;
 • umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu
 • samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
 • okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
 • spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
 • odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
 • umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
  lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy
  sprzedanej z umową.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia
  kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z
  warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt
  jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z
  tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577
  Kodeksu Cywilnego);
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie
  w chwili zawarcia umowy;
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi
  przysługuje prawo do złożenia reklamacji;
 6. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny
  (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie
  usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do
  KORESPONDENCJI SPRZEDAWCY.
 7. Wadliwy produkt – jeżeli jest to możliwe i celowe po uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy odesłać na
  ADRES do KORESPONDENCJI SPRZEDAWCY.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
  wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  SPRZEDAWCĘ.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KUPUJĄCY może żądać obniżki ceny na wadliwy
  produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
 10. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
  kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub
  elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez
  odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU koszty przesyłki związane z
  reklamacją a poniesione przez KUPUJACEGO. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na
  rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle
  produkt KUPUJĄCEMU na własny koszt.
 14. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w produkcie – powstałe podczas
  użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z
  normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych